Na czym polega zastaw skarbowy?

groszZastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia zapłaty należności podatkowych. Z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku doręczenia stosownej decyzji organu podatkowego, ustalających jego wysokość, taki zastaw przysługuje zarówno Skarbowi Państwa, jak i jednostkom samorządu terytorialnego. Innym powodem jego stosowania są także odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.
Zastaw skarbowy można ustanowić z wyłączeniem rzeczy obciążonych lub praw majątkowych nie podlegających egzekucji oraz tych mogących być przedmiotem hipoteki. Co ciekawe, zastaw skarbowy nie dotyczy jedynie samego podatnika. Może być on także ustanowiony w stosunku do rzeczy płatników, inkasentów, następców prawnych, jak również osób trzecich odpowiedzialnych za powstałe zaległości podatkowe. Wartość przedmiotu w dniu ustanowienia zastawu skarbowego musi wynosić co najmniej 10.400 złotych.
W kwestii zastawu skarbowego warto wcześniej skorzystać z usług specjalisty. Udzielenie fachowych porad podatkowych pozwoli na lepsze zaznajomienie się z tym tematem. Przede wszystkim warto wiedzieć kiedy powstaje taki zastaw i czy jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu? W przypadku pierwszej kwestii, zastaw skarbowy powstaje w dniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Wobec właścicieli jest on wysoce skuteczny – ma bowiem pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rzecz ruchoma lub prawo majątkowe zostały obciążone zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odmiennych ustaw.
Zabezpieczenie zapłaty należności podatkowych wygasa z chwilą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, czyli z dniem wykreślenia z wpisu do rejestru zastawów skarbowych lub w przypadku egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.

Jak sprawdzić numer NIP?
Wniosków i dokumentów podatkowych jest całe mnóstwo. Skupmy się jednak na tych najważniejszych z punktu widzenia przeciętnego podatnika i płatnika – dotyczących numeru NIP i rozliczeń podatkowych PIT:
PIT, czyli podatek od dochodów osobistych. Nazwa PIT, oprócz podatków bezpośrednio obejmujących dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, oznacza również nazwę druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy składają na nich swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł – umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy tez prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozliczenia PIT można dostarczyć w odpowiednim urzędzie skarbowym zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty lub internetu (popularne e-pity). Termin składania pit-ów upływa 30 kwietnia roku następującego po każdym roku podatkowym.
Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. NIP jest to dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w naszym kraju. Numer ten nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego po wypełnieniu odpowiedniego formularza przez podatnika. Trzy pierwsze cyfry NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który go nadał (prefiks). Obecnie w każdym dokumencie podatkowym numer NIP zapisywany jest bez znaków łącznika. Dziesiąta cyfra NIP stanowi tzw. cyfrę kontrolną, obliczaną według stosownego algorytmu. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania tego numeru w dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych, a także należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe.