Kursy które warto wybrać: Statystyka od podstaw

statystykaPoznasz podstawowe pojęcia służące do opisu danych – takie jak średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja. Nie ma statystyki bez rozkładu normalnego. Na tym kursie przekonasz się, że to kluczowe pojęcie statystyki wcale nie jest trudne. Przeprowadzisz wiele ćwiczeń z zakresu weryfikacji hipotez statystycznych, badania rozkładów zmiennej losowej, tworzenia histogramów i prezentowania danych na wykresach.

Przykładowy program szkolenia

 • Pojęcie zmiennej, populacji i próby
 • Statystyki opisowe – średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja
 • Pojęcie rozkładu statystycznego – tworzenie histogramów
 • Rozkłady statystyczne – rozkład normalny, t-studenta, dwumianowy
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Test dla średniej
 • Test na równość dwóch średnich
 • Test dla wariancji
 • Test na równość dwóch wariancji
 • Test dla korelacji liniowej
 • Analiza wariancji
 • Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
 • Funkcje statystyczne Microsoft Excel

Przykładowe zadanie z warsztatów – statystyki opisowe

Na podstawie danych OECD o kosztach pracy w poszczególnych krajach wykonać statystyki
opisowe – średnia arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, wariancja. Sporządzić
prezentację graficzną danych w postaci histogramów.

Przykładowe zadanie z warsztatów – współczynnik korelacji

Na podstawie danych OECD obliczyć i pokazać graficznie zależność pomiędzy stopą
bezrobocia i kosztach pracy w poszczególnych krajach. Obliczyć współczynnik korelacji.

Przykładowe zadania z warsztatów – rozkład dwumianowy

Pewien dealer samochodowy sprzedając samochód proponuje klientom klimatyzację. Na
podstawie obserwacji wiadomo, że jego skuteczność w przekonywaniu klientów wynosi 25%.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że uda mu się nakłonić co najmniej dwóch klientów na
zakup samochodu z klimatyzacją, jeżeli założymy, że będzie nakłaniał 10 osób?

Przykładowe zadanie z warsztatów – wzór Bayesa

Fabryka samochodów osobowych kooperuje z czterema producentami uszczelek silnikowych.
Ich udziały w zaspokojeniu zapotrzebowania fabryki na uszczelki kształtują się odpowiednio:
25%, 25%, 40% i 10%. Kontrola jakości uszczelek wykazała następujące odsetki
wybrakowanej produkcji: pierwszy producent – 5%, drugi – 3%, trzeci – 2% i czwarty – 6%.
Właściciel jednego z niedawno zakupionych samochodów złożył reklamację w sprawie usterki
związanej z wybrakowaną uszczelką. Który z kooperantów jest najbardziej prawdopodobnym
producentem wadliwej uszczelki, a który z kooperantów jest najmniej prawdopodobnym
producentem braku?

We współpracy z www.eagle.edu.pl