Trzy razy Śląsk – sen o potędze cz.2

Województwo OPOLSKIE

opolskieKilka lat temu przy okazji nowego podziału administracyjnego z wielkim trudem Opole zostało województwem. Najmniejsze w Polsce. Nie da się ukryć – pod wieloma względami również najsłabsze. Zwłaszcza pod względem gospodarczym.

W porównaniu do Dolnego i Górnego Śląska tu napłynęło najmniej zagranicznych inwestycji zagranicznych. W zasadzie nie ma ani jednej dużej, której by można było nadać miano sztandarowej.

Zdecydowanie słabą stroną województwa jest niski poziom eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wynoszący w 2001 r. niewiele ponad 570 USD, wskazujący na niską konkurencyjność oferty eksportowej i mały stopień umiędzynarodowienia gospodarki. Jednakże tradycyjnie silne powiązanie regionu z rynkiem Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemcami i znajomość rynku niemieckiego stwarza szansę zdynamizowania gospodarki regionu po zniesieniu granic. Producenci muszą jednak liczyć się z poniesieniem znacznych nakładów inwestycyjnych na unowocześnienie i zwiększenie atrakcyjności oferty eksportowej na rynki UE.

Nie udało się województwu przyciągnąć znacznych inwestycji zagranicznych, pomimo jego atrakcyjnego położenia w pobliżu Czech i niedaleko od Niemiec. I to w sąsiedztwie innych atrakcyjnych dla kapitału zagranicznego województw. Szansą dla regionu jest obserwowany dynamiczny wzrost znaczenia inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu. Pozwala to liczyć na wzrost zaangażowania unijnych inwestorów, poparty skuteczną promocją regionu w Unii Europejskiej i stworzeniem konkurencyjnych warunków inwestowania w stosunku do innych regionów Polski.

Słabą stroną województwa jest niski potencjał innowacyjny, spowodowany niskimi nakładami na badania i rozwój oraz mała liczba firm sektora wysokich technologii. Nadzieję na poprawę w tym zakresie stwarza stopniowa poprawa wskaźników dotyczących edukacji i wykształcenia mieszkańców Opolszczyzny, pod warunkiem zatrzymania wykształconych kadr na miejscu.

Dziś stolica województwa jest miastem uniwersyteckim. Działa tu Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Obok nich są też prywatne uczelnie, które kształcą na poziomie licencjatu. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy województwa opolskiego nie muszą już jeździć do szkół w odległych miastach.

Prywatyzacja

Stosunkowo słabo zaawansowany jest też proces prywatyzacji (spółki do kupienia na dobrespolki.com.pl), stanowiący podstawę transformacji gospodarczej, co wywierać będzie negatywny wpływ na możliwości rozwojowe województwa.

Mocnymi stronami opolskiego rynku pracy jest wysoka mobilność przestrzenna mieszkańców i niski odsetek zatrudnionych w rolnictwie. Jednakże niska atrakcyjność osiedleńcza regionu i słabe perspektywy rozwoju zawodowego mogą prowadzić do odpływu ludności w sytuacji, gdy wykształcony potencjał ludzki ma decydujące znaczenie w nowoczesnej gospodarce.

W latach 2004-2012 spodziewany jest w wyniku integracji średnioroczny wzrost wartości dodanej równy zaledwie 1,3 procent oraz wzrost zatrudnienia równy 0,4 procent, a więc znacznie poniżej średniej w Polsce. Wynika to z relatywnie zamkniętego charakteru gospodarki Opolszczyzny i spodziewanego stosunkowo niskiego zaangażowania funduszy strukturalnych.