Wnioski o kredyt studencki

W terminie około trzech tygodni po ostatecznej dacie składania wniosków i po ich analizie minister edukacji narodowej i sportu określa limit dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania preferencyjnego kredytu studenckiego (obecnie jest to kwota słownie 600 złotych). Informacja taka podawana jest do publicznej wiadomości. Ustalona zostaje także kwota miesięcznej raty i liczba rat.
Kiedy już kredyt zostanie studentowi przyznany, wypłacany jest w transzach przez 10 miesięcy roku akademickiego (od października do lipca). Bank przestaje wypłacać transze kredytu w przypadku, gdy ktoś nie zaliczył semestru lub nie przedstawił w banku zaświadczenia, że nadal jest studentem, albo został zawieszony w prawach studenta.

Dwa lata po ukończeniu studiów absolwent zaczyna spłacać zaciągnięty kredyt. W niektórych uzasadnionych przypadkach kredyt może zostać częściowo umorzony. Dzieje się tak, gdy kredytobiorca ukończy studia w grupie 5 procent najlepszych absolwentów szkoły wyższej. Wówczas pobrany przez niego kredyt może zostać umorzony w 20 procentach. Jeśli kredytobiorca znajdzie się w ciężkiej sytuacji życiowej, również istnieje możliwość częściowego umorzenia kredytu. Istnieje także możliwość umorzenia kredytu w całości studentom, którzy udokumentują trwałą niezdolność do pracy, a co za tym idzie – utratę zdolności do spłaty kredytu (szczegóły na www.psrp.org.pl).
Na pewno warto rozważyć wzięcie takiego kredytu i zadać sobie trochę trudu związanego ze skompletowaniem dokumentów, bo kredyt studencki jest bezpieczny i niedrogi, a przede wszystkim wielu osobom potrzebny. Co prawda istnieje ryzyko, że przy tak dużym bezrobociu, jakie jest w Polsce, ciężko będzie znaleźć pracę i sprostać zobowiązaniom. Korzyści zdają się jednak przeważać nad ryzykiem.

Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%. Kredyt jest udzielany na okres studiów (nie dłużej niż przez 6 lat, w przypadku doktorantów może być przedłużony maksymalnie o 4 lata), a miesięczna rata wynosi od 400 do nawet 1000 złotych.