Struktura KRUS

krus

Centralnym organem administracji rządowej, podległym bezpośrednio ministrowi do spraw rozwoju wsi jest w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes. Za jego powołanie i ewentualne odwołanie odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów (na wniosek wyżej wymienionego ministra).
Obejmujący to stanowisko staje się również jednoosobowym zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (pod nadzorem Rady Rolników). Kwestie te reguluje art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 76 tejże ustawy. Ustawa głosi, że Prezes może mieć jednego lub dwóch zastępców, decyzja należy do ministra właściwego sprawom rozwoju wsi, on właśnie powołuje konkretne nazwiska, wyłonione spośród otwartego naboru rozpoczętego na wniosek Prezesa.

Przed złożeniem wniosku Prezes KRUS może zasięgnąć opinii Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozostali pracownicy są zatrudniani przez Prezesa KRUS na normalnych zasadach umowy o pracę, chyba, że w ustawie wyszczególniono konieczność powołania przez organ wyższy. W standardowych przypadkach nabór jest otwarty i konkurencyjny. Wyłonieni pracownicy podlegają przepisom o pracownikach urzędów państwowych, ich kwalifikacje zaś określa szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Struktura organizacyjna KRUS jest bardzo złożona, w związku z tym za poprawne realizowanie konkretnych celów i zadań odpowiedzialni przed Prezesem są poszczególni dyrektorzy Biur Centrali Kasy i Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy mniejszych jednostek organizacyjnych (głównie ośrodków rehabilitacyjnych, będących samodzielnymi i publicznymi zakładami opieki zdrowotnej). Tak więc podsumowując, najbardziej ogólną strukturę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tworzy Centrala, Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe, oraz pozostałe jednostki organizacyjne (ośrodki rehabilitacji rolników).

Z nowości, należy pamiętać, że kasy fiskalne zasadniczo dotyczą wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Od 1 stycznia 2018 roku przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych uległy istotnym zmianom. Rozporządzenie Fiskus z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.