Przeciwdziałanie Korupcji

korupcja21 kwietnia 2009 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządzeniem nr 14 powołał do istnienia zespół do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednostka ta określiła program działań antykorupcyjnych przewidziany do realizacji w latach 2009-2015. Spośród zadań wyszczególnionych w programie należy tu wymienić dążenie do udoskonalenia procedur ISO, mających według zespołu wskazać na obszary szczególnie zagrożone korupcją, rozpowszechnienie etycznych wzorców wśród jednostek organizacyjnych KRUS, wdrożenie systemów monitoringu bezpieczeństwa informacji i kontroli wewnętrznej oraz narzędzi wspomagających te systemy, rozpoczęcie prowadzenia okresowych szkoleń obowiązkowych dla pracowników KRUS, obejmujących treści promujące przeciwdziałanie korupcji, oraz poddanie środowisku zewnętrznemu dotąd mu nieznanych mechanizmów funkcjonowania Kasy.
Te i inne działania antykorupcyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego koordynuje i nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez zainicjowany w roku 2008 program Strategia Antykorupcyjna. Jego treść znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej tego ministerstwa. Program ten promuje prospołeczne i legalne sposoby zażegnywania konfliktów, jest częścią ogólnokrajowego systemu działań profilaktycznych, mających przeciwdziałać korupcji we wszystkich resortach. Twórcy zapewniają o gotowości projektu do ewolucji wraz z pojawiającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi.

Funkcja prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmuje dwa obszary działalność szkoleniową i pozaszkoleniową. Szkolenia prowadzone przez Kasę mają na celu kształcenie rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, oraz sposobów zapobiegania chorobom zawodowym. KRUS w programach szkoleniowych kładzie nacisk na niebezpieczeństwa występujące według statystyk najczęściej na danym terenie. Przy wyborze konkretnego miejsca do przeprowadzenia szkolenia decyduje ilość ubezpieczonych w danym mieście lub wsi, częstotliwość powstawania niebezpieczeństw oraz skuteczność poprzednich edycji, jeśli w miejscu branym pod uwagę były już takie przeprowadzone. Tematyka szkoleń KRUS obejmuje następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje dotyczące społecznego ubezpieczenia rolników
  • zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w środowisku rolnym
  • bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych
  • bezpieczeństwo pracy ze zwierzętami
  • bezpieczeństwo w transporcie zbiorów rolnych
  • bezpieczeństwo pracy na wysokościach, w zagłębieniach i zbiornikach wodnych
  • bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem chemikaliów
  • bezpieczeństwo pracy z wykorzystaniem energii elektrycznej
  • zasady pierwszej pomocy

Szkolenia prowadzone są w przeważającej części przez inspektorów do spraw prewencji, a także przez pozostałych pracowników Kasy. Programem objęto również uczniów szkół podstawowych i gimnazjów rolniczych, członków gminy i wielu innych osób bezpośrednio związanych z działalnością rolniczą.

Pozaszkoleniowy obszar funkcjonowania KRUS to głównie organizowanie konkursów wiedzy o BHP, wystaw, pokazów, oraz wszelkich temu podobnych akcji wykorzystujących mass media i mających na celu propagowanie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Najbardziej znana inicjatywa to coroczny konkurs na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy pod nazwą w rolnictwie można pracować bezpieczniej.